polityka prywatności

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.max-el.pl  jest „MAX-EL” Jacek Rajz Instalacje Elektryczne Projektowanie i Wykonawstwo; 02-797 Warszawa, ul. Modelowa 18; NIP: 5210090957; REGON: 012726035; Biuro:00-707 Warszawa, ul. Ku Wiśle 7 lok. 97; Tel./fax.: 22 840 00 20; E-mail: biuro@max-el.plzwany w dalszej części Polityki Prywatności jako MAX-EL.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez MAX-EL zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r. to jest ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 10 maja 2018 r. poz. 1000).
 2. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez MAX-EL jest:
  a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez MAX-EL, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych oraz analiza statystyczna prowadzona przez MAX-EL;
  b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od MAX-EL wydania danych osobowych Użytkownika;
 3. Dane Użytkowników będą przechowywane przez MAX-EL przez cały okres trwania umowy z MAX-EL i okres świadczenia przez MAX-EL usługi na rzecz Użytkownika MAX-EL.
  Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez MAX-EL ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  MAX-EL stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.
 4. Prawa Użytkownika MAX-EL:
  a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób MAX-EL przetwarza dane Użytkownika,
  b) uzyskanie przez Użytkownika od MAX-EL kopii jego danych osobowych.
  c) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,
  d) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
  e) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez MAX-EL dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z MAX-EL w celu wyjaśnienia,
  f) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez MAX-EL danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.
  g) Użytkownik może zrealizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez przysłanie oświadczenia woli na adres email biuro@max-el.pl. Prosimy o użycie adresu e-mail, który wskazał/a Pani/Pan podczas dobrowolnego swoich podania danych osobowych w trakcie wyrażania zgody.